Grußwort zum Jubiläum - Gabriela Materzok

Grußwort der Choreographin der Tanzgruppe "Tworkauer Eiche" - Gabriela Materzok

Kontakty zespołu „Tworkauer Eiche” z przyjaciółmi z Iserlohn-Märkischer Kreis sięgają 1995 roku. W tym to właśnie roku członkowie naszego zespołu wzięli udział po raz pierwszy w warsztatach tanecznych zorganizowanych przez Zarząd Wojewódzki DFK w Raciborzu przy ogromnym zaangażowaniu pana Hansa-Joachima Muschiola. Zajęcia prowadził jego syn pan Urlich Muschiol. Akompaniowała Karin Czepalla. Był to początek wieloletniej współpracy i znajomości z przedstawicielami powiatu Märkischer Kreis.

Razem z zespołem folklorystycznym pana Hansa Joachimia Muschiola „SchlesischeTrachten und Jugendgruppe Altvater/Rűbezahl Iserlohn” uczestniczyliśmy nie tylko w warsztatach tanecznych ale także wspólnie występowaliśmy na wielu imprezach o dużej randze np. na Spotkaniu Ślązaków w Hannoverze. Ponadto przyjaciele z Iserlohn byli gośćmi na naszych jubileuszach a tancerze z Tworkowa brali udział w jubileuszu 60-lecia istnienia zespołu folklorystycznego z Iserlohn.   

Pragnę podziękować panu Hansowi Joachimowi Muschiolowi, Ulrichowi Muschiolowi i jego żonie Karin za wieloletnią przyjaźń i ogromne zainteresowanie naszym zespołem.

Bardzo miło wspominam udział tworkowskich tancerzy w Festynie Partnerskim na zamku warownym w Altenie w powiecie Märkischer Kreis. Do udziału w festynie zostali zaproszeni wszyscy partnerzy zagraniczni Märkischer Kreis. Pamiętam, że występom artystycznym towarzyszyła niesamowita sceneria. Na scenie umiejscowionej na dziedzińcu zamku, otoczonej XII wiecznymi murami warowni zespół zaprezentował między innymi tańce śląskie z okolic Raciborza i Tworkowa. Program został bardzo ciepło przyjęty przez licznie zgromadzoną publiczność, jednak najwięcej gratulacji otrzymaliśmy za wykonanie niemieckiego tańca pt.”Bändertanz”. Za godne reprezentowanie Ziemi Raciborskiej zespół „Tworkauer Eiche”otrzymał specjalne podziękowania od ówczesnego starosty raciborskiego pana Henryka Siedlaczka.

Z okazji jubileuszu 20-lecia Partnerstwa Powiatu Raciborskiego i Märkischer Kreis życzę w imieniu zespołu „Tworkauer Eiche” i Zarządu DFK w Tworkowie wielu ciekawych i efektywnych przedsięwzięć, mających na celu zaangażowanie mieszkańców po obu stronach granicy. Proszę również przyjąć życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

 

Z pozdrowieniami

Gabriela Materzok

Choreograf Zespołu Tanecznego „Tworkauer Eiche”

Gabriela Materzok

Die Kontakte zwischen der "Tworkauer Eiche" und den Freunden aus Iserlohn im Märkischen Kreis reichen bis ins Jahr 1995 zurück. In diesem Jahr nahmen die Mitglieder unserer Gruppe zum ersten Mal an den Tanzworkshops teil, die vom Regionalvorstand des "Deutschen Freundschaftskreis" in Ratibor mit großem Engagement von Herrn Hans-Joachim Muschiol organisiert wurden. Der Unterricht wurde von seinem Sohn, Herrn Urlich Muschiol, geleitet. Karin Czepalla war die Begleiterin. Dies war der Beginn einer langjährigen Zusammenarbeit und Bekanntschaft mit Vertretern des Märkischen Kreises.

Zusammen mit Hans Joachim Muschiol's schlesischer Trachtengruppe "Altvater/Rűbezahl Iserlohn" nahmen wir nicht nur an Tanz-Workshops teil, sondern traten auch gemeinsam auf vielen wichtigen Veranstaltungen auf, zum Beispiel auf dem Schlesiertreffen in Hannover. Außerdem waren Freunde aus Iserlohn bei unseren Jubiläen zu Gast, und Tänzer aus Tworkau nahmen am 60-jährigen Jubiläum der Volksgruppe aus Iserlohn teil.     

Ich möchte mich bei Hans Joachim Muschiol, Ulrich Muschiol und seiner Frau Karin für die langjährige Freundschaft und das große Interesse an unserer Gruppe bedanken.

Ich erinnere mich sehr gerne an die Teilnahme der Tworki-Tänzer am Partnerschaftsfest auf der Burg Altena im Märkischen Kreis. Alle ausländischen Partner des Märkischen Kreises waren eingeladen, an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Ich erinnere mich, dass die künstlerischen Darbietungen von einer erstaunlichen Kulisse begleitet wurden. Auf der Bühne im Innenhof der Burg, umgeben von Festungsmauern aus dem 12. Jahrhundert, präsentierte die Gruppe unter anderem schlesische Tänze aus der Gegend von Ratibor und Tworkau. Das Programm wurde von den zahlreichen Zuschauern sehr positiv aufgenommen. Die meisten Glückwünsche erhielten wir jedoch für die Aufführung des deutschen Tanzes "Bändertanz". Für die würdige Vertretung des Landkreis Ratibor erhielt die Gruppe "Tworkauer Eiche" einen besonderen Dank vom damaligen Landrat von Ratibor, Herrn Henryk Siedlaczek.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Partnerschaft zwischen dem Landkreis Ratibor und dem Märkischen Kreis wünsche ich Ihnen im Namen des Ensembles "Tworkauer Eiche" und des DFK in Tworkau viele interessante und effektive Unternehmungen, die auf die Einbeziehung der Menschen auf beiden Seiten der Grenze abzielen. Bitte nehmen Sie auch meine Wünsche für gute Gesundheit und Glück in Ihrem persönlichen und beruflichen Leben an.

 

Mit herzlichen Grüßen,

Gabriela Materzok

Choreographin der Tanzgruppe "Tworkauer Eiche"

 

Zuletzt aktualisiert am: 03.11.2021